TR | AR | EN
Kabul edilen Bildirilerin Listesi
Unvan Ad Soyad Kurum Bildiri Başlığı
Prof. Dr.   Mehmet AZİMLİ Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kadızade-Sivasilerin Birbirlerini Katletmeleri Bağlamında Mizanü’l-Hak Eserinin Yazılmasının Din-Ahlak Bağlamında Değeri
Prof. Dr.  Namık Kemal OKUMUŞ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Adalet, Ahlâk ve Hukukun Meczedildiği Reel Pozisyon: Ömer Müslümanlığı
Doç. Dr.  Mustafa  KARABACAK Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslâm Dâvetçisinin Eylemsel ve Sözel Üslûbunda Kur’anî ve Peygamberî Söylemlerde Ahlâkî Öğretileri
Doç. Dr. Ali Aslan TOPÇUOĞLU Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Savaşta İnsan Haklarının Korunmasının Dinî ve Ahlâkî Temelleri: İslam Hukuku Açısından Bir Değerlendirme
Doç. Dr. Güldane GÜNDÜZÖZ Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Zahir ve Bâtını Birleştirici Çok Yönlü Bir Kavram Olarak “İhsan”
Doç. Dr. Tuncay AKGÜN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Olmak ve Yapmak: Erdem Etiği ve İlke Etiği İkilemi Arasında Ahlak
Doç. Dr. Yakup AKYÜZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Distopylarda Ahlakın Farklılşaması Bağlamında Devlet Düzenini Sağlamada Yeri
Doç. Dr. İskender ŞAHİN İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Kur’an’da Hukukun ve Ahlakın Temelini Oluşturan İki Ana Kavram: Adalet ve İhsan
Doç. Dr. Mustafa EREN Kocaeli Üniversitesi Maverdi'nin Akıl -Vahiy Diyalektğinde Evrensel Ahlakın İmkanı Ahlakın İmkanı
Doç. Dr. Bülent ÇELİKEL Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslâm Ahlâk Düşüncesinde ‘İnsan Olma’nın (İnsâniyyet) İmkânı
Doç. Dr. Adil ŞEN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ahi Fütüvvetnâmelerindeki Ahlâkî Değerlerin Osmanlı'da Üretim ve Ticaret Mevzuatına Tesiri Meselesine Bir Bakış
Doç. Dr. Hammet ARSLAN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Evrensel Bir Budist Ahlak Sisteminden Söz Edilebilir Mi? Pancasila Bağlamında Bir Değerlendirme
Doç. Dr. Fatih ORHAN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Hukuki İşlemlerde Niyet-Beyan İlişkisi ve Fıkha Yansıması: Sözleşmelerin Ahlakiliği
Doç. Dr. Ayhan HIRA Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hayatın Olağan Akışına Aykırı Davaların Reddedilmesinin İslam Hukuku ve Ahlakı Bakımından Temellendirilmesi
Doç. Dr. Ahmet  AYDIN İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Hukukunda Niyet- Eylem İlişkisinde Niyetin Geri Planda Kalması
Doç. Dr. Abdurrahim  KOZALI Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hanefî Hukuk Düşüncesinin Etik-Rasyonel Temeli ve Bunun Dinî Düşünce Bakımından Değeri: Hanefî Usûlündeki “Husn-Kubh” Meselesinin Tahlili
Doç. Dr. İsmail  ŞİMŞEK Pamukkale Üniversitesi Tanrısız Ahlak, Ahlaksız Tanrı Mümkün Müdür?
Doç. Dr. Mücahit  YÜKSEL Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Pratik Bir Örneklik Olarak Sünnetteki Ahlâkî Öğretiler
Dr. Öğr. Üyesi  Mustafa  ŞENGÜN Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dindarlık Algısı ile Ahlaki Olgunluk İlişkisinin İncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Sofuoğlu KILIÇ Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çevre ve Din Sosyolojisi Kesişiminden Eko-Teolojiler ve Çevre Etikleri
Dr. Öğr. Üyesi İlir RRUGA Trakya Üniversitesi XV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı Arnavutluk’unda Hıristiyan Din Adamlarında Ahlâkî Sorunlar
Dr. Öğr. Üyesi Ali ÇELİK Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Hadisler Bağlamında Ahlak Öğretileri: Dürüstlük Örneğinin Gençliğe Yansıması

  Meryem BASUĞUY Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim AKSU Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinî Ahlak Literatürünün İslam Ahlak Düşüncesine Özgün Katkısı Bir Olarak Tevfîkî Erdemler: Râgıb El-İsfahânî ve Ebû Hamid El-Gazzâlî Bağlamında Bir İnceleme
Dr. Öğr. Üyesi Tuba Nur UMUT Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Rönesans Ütopyalarından 20. Yüzyıl Distopyalarına: Ahlak-Teknoloji-Toplum İlişkilerinin Kurgusu Nasıl Değişti?
Dr. Öğr. Üyesi Münteha BEKİ Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tanrı, Müeyyide ve Ahlakın Nesnelliği
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin ŞAHİN Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Nâsır Mekârim Şîrâz’e Göre Kur’an Ahlakının Esasları
Dr. Öğr. Üyesi İrfan KAYA Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İmam Şafiî Divanında Ahlaki Öğeler
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Sabri ÇELİKTAŞ Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Iı. Meşrutiyet Dönemi Sonrası “Ahlâk-I Dinî” Türü Eserlerin Tahlili
Dr. Öğr. Üyesi Fatih KAYA Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2018 Yılı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programlarının (İlkokul 4 ve Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar ve Ortaöğretim 9-12 Sınıflar) Sorumluluk Kazanımlarına Yer Vermesi Bakımından İncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf OKTAN Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İş Ahlakı Bağlamında Hz. Peygamber (S.A.V.)’İn Söz ve Uygulamaları
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ATEŞ Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Fıkıh-Ahlak İlişkisi Bağlamında Modern İktisada Bir Bakış
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZGÜR Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Ceza Hukukunda Ahlaki İlke ve Uygulamalar
Dr. Öğr. Üyesi Bahaeddin  ALJASEM Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ahkâm Âyetlerindeki Dinî ve Ahlâkî Boyutlar (Boşanma Ayetleri Örneği)
Dr. Öğr. Üyesi Ümmühan  ARK Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Âşık Paşa’nın Garibname Adlı Eseri Bağlamında Din-Hukuk-Ahlak İlişkisi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Betül  ORUÇ Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Din-Ahlak İlişkisi Bağlamında Kur’an’da Ticaret Ahlakı
Dr. Öğr. Üyesi Selahattin  AYDEMİR Kayseri Üniversitesi Develi İslâmi İlimler Fakültesi Ahlâk Merkezli Şahsiyet İnşâsında Hadîslerin Rolü -El-Edebü’l-Müfred Bağlamında Bir İnceleme-
Dr. Öğr. Üyesi Serkan  ÇELİKAN Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Hz. Peygamber’in (S.A.V.) Örnek Ahlakı Özelinde Uyumlu Kişilik
Dr. Öğr. Üyesi Emrullah  TUNCEL Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ahlaki Bir Değer Olarak Adaletin Eğitim Ortamında Tesis Edilmesinin Önemi ve Eğitim Sürecindeki Adaletsiz Tutumlara Dair Çözüm Teklifleri
Dr. Öğr. Üyesi Fatih  BAYRAM Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi “Güzel Ahlak” Din ve Şeriat Olabilir Mi? “Güzel Ahlakı Tamamlamak Üzere Gönderildim” Rivayeti Bağlamında Bir Değerlendirme
Dr. Öğr. Üyesi Fatih  ÇİMEN Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İnsan Haklarının Sünnet Boyutu
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah  ÇELİK Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hadis İlimleri Işığında Haber Ahlakı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet  ÇINAR Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ahlaki Olgunluk ve Dini Yönelim İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
Dr. Öğr. Üyesi Eren  GÜNDÜZ Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Şâtıbî’nin El-Muvâfakât’ında Niyet-Eylem İlişkisinin Hukukî Sonuca Etkisi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa  TANRIVERDİ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Yunus Emre’nin Ahlak Anlayışı: Ahlak-İbadet İlişkisi Bağlamında Bir İnceleme
Dr. Öğr. Üyesi Zeynelabidin  HAYAT Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi البعد الأخلاقي لأحكام توثيق الدين في ضوء آية المداينة
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Canan  KOÇAK Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Cahiliye Toplumu Zemininde “Peygamber Ahlakı” ve Günümüz Dünyasında Karşılığı
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah  DAĞCI Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Toplumunda Ahlak Algısı: Bir Alan Araştırması
Dr. Emrullah TUNCEL Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ahlaki Bir Değer Olarak Adaletin Eğitim Ortamında Tesis Edilmesinin Önemi ve Eğitim Sürecindeki Adaletsiz Tutumlara Dair Çözüm Teklifleri
Dr. Semih YUMAK Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Günümüz Beşerî Ceza Hukukunun Ahlak İle İlişkisine Suç İhdas Etme Bağlamında Genel Bir Bakış
Dr. K. Ali KAHVECİ   Adaletin Teolojisi: Teolojik Adalet
Dr. Mustafa Bilal ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Kelam’da Ahlak Kuramları: Hüsün-Kubuh Meselesini Çözümlemek
Dr. Nurgül BULUT İstanbul Üniversitesi İnanç-Eylem İlişkisinde Zorunluluk Meselesi: “Ahlakı Askıya Alma”Nın İmkanı
Dr. Nurullah ÇAKMAKTAŞ Marmara Üniversitesi Modern Dönemde İslam Dünyasında Dini Radikalizmin Şiddeti Meşrulaştırma Yolları
Dr. Aysel TAN Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazali'nin Ahlak Anlayışı
Dr. Yusuf Erdem GEZGİN Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam İktisat Ahlakı Bağlamında Faiz Karşıtı Argümanlar ve Sonuçları
Dr. Cumhur  DEMİREL Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’ân’ın Ahlakî Bir Kavram Olan Takvaya Dair Teşbihleri ve Muttakilerle İlgili Beyanları Üzerine
Dr. Salih  ERYİĞİT Diyanet İşleri Başkanlığı Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi Ankebût Sûresinin 45. Ayeti Bağlamında İbadet-Ahlâk İlişkisi
Dr. İshak  DOĞAN MEB, Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL Kur’an Kıssalarının Ahlâkî Boyutları
Dr. Semih  YUMAK Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Günümüz Beşerî Ceza Hukukunun Ahlak ile İlişkisine Suç İhdas Etme Bağlamında Genel Bir Bakış
Dr. Yusuf Erdem  GEZGİN Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İslam İktisat Ahlakı Bağlamında Faiz Karşıtı Argümanlar ve Sonuçları
Dr. Yusuf  OKTAN Yalova Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Küresel İş Ahlakı Bağlamında Hz. Peygamber (S.A.S.)’İn Söz ve Uygulamaları
Dr. Halil  TEMİZTÜRK   Papa Francis’in “Fratelli Tutti” (Bütün Kardeşlere) Başlıklı Kardeşlik ve Toplumsal Dostluk Hakkındaki Kilise Genelgesinin Değerlendirilmesi
Dr. Dilek  YILMAZ   Sofuzâde Mehmet Tevfik Efendi’nin “Mensur Şiir”i Bağlamında Anȃsır-ı Erbaa İle “İnsan” Olma Arasında Kurulan İlişkide Ahlakî Öğelerin Rolü
Dr. Faruk Emrah  ORUÇ Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Hukukî ve Ahlakî Boyutları Açısından Hadislerde Geçen Alışveriş Yasakları
Dr. Rukiye  GÖGEN Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din ve Ahlak Eğitimi Eksikliğinin Çocuk İstismarına Etkisi
Dr. Musa GELİCİ Diyanet İşleri Başkanlığı İş Ahlakında Küresel Hibrit Bir Modelleme: Kapitalist Ruha Ahilik Elbisesi Giydirmenin Adı-İslamî Kapitalizm
Dr. Zehra GELİCİ Diyanet İşleri Başkanlığı Türk Aydınlarının Ahlakın Temeli Üzerine Olan Düşüncelerinin Cumhuriyet Dönemi Ahlak Eğitimine Etkileri
Öğr. Gör. Meryem  YERLİ Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ankebût Sûresi 45. Âyet Bağlamında Namazın Hikmetine Dair Bir Değerlendirme
Öğr. Gör. Gülşen KILIÇ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Musıkî ve Şiirin Fıkhî Hükmüne Ahlakçı Yaklaşım -Kınalızade Örneği-
Arş. Gör. Çetin KASKA İstanbul Üniversitesi Uzun Firdevsî'nin Farsça Manzum Kırk Hadîsi
Arş. Gör. Ubeydullah İŞLER T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisinde Ahlaki Değerlerin Aktarımı (Bestelenmiş Yunus Emre İlahileri Çerçevesinde Bir İnceleme)
Arş. Gör. Abdurrahman BULUT Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mâlikî Fıkıh Doktrininde İyiniyetin Korunması: Gasp ve İstihkâk Bölümleri Çerçevesinde
Arş. Gör. Armağan ATAR Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Nasîrüddîn Tûsî'de Bireyden Topluma Ahlâk ve Yetkinleşme
Arş. Gör. Ayşe GÖZEL Ardahan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Siyâsetnâmelerdeki Ahlakî Tavrın Dinî Referansları
Arş. Gör. Mehmet YAŞAR Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kur’an ve Sünnet’te Cihadın Ahlakî Boyutu
Arş. Gör. Tuğba  UYDAŞ Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Geleneksel ve Çağdaş Tefsirlerde Kadının Şahitliği Meselesi
Arş. Gör. Selma  ÇAKMAK Yalova Üniversitesi Ahlâk ve Fıkıh Dengesinde Makâsıdın İşlevi ve Önemi
Arş. Gör. Rabia  YILDIRIM Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Kuran’daki Yusuf Kıssası’nın Kardeşlik Ahlakı Bağlamında Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi
Arş. Gör. Muhammed Ferruh  ORUÇ İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Hanefî Fakihi Bir Eğitimci Olarak Burhânülislâm Ez-Zernûcî (V. Vı/Xıı Yy) ve Ahlak Eğitimi
Arş. Gör. Alime  ÇELİK Ankara Üniversitesi Ma’dumun Satışından Doğabilecek Ekonomik Risklere Karşı Alınabilecek Hukukî ve Ahlakî Çözüm Tedbirleri
Arş. Gör. Fatma Merve  ÇINAR Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öteki'nin Toplumsal Hayattaki Konumu: Endülüs'te Köle Kadınlar Örneği
Arş. Gör. Ahmet Faruk  SİLİFKE Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Hayat Mücadelesi ve Dindarlık Çatışması: Kutadgu Bilig’deki Dindarlık Algıları Örneğinde Ahlâkî Dindarlık Sorunu
Arş. Gör. Havva Sümeyra  ALTINSOY Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İnsan Yaşamı Bağlamında Ahlaki Değerlerin Göreceliliği veya Evrenselliği Problemi Üzerine
  Fatih  GÜDÜRÜ Afyonkarahisar - İscehisar - Çalışlar Şehit Halil Kemal Efendi Ortaokulu Ortaokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Öğrencilerin Ahlaki Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi
  Hatice  GÜVEN Atatürk Üniversitesi Dindarlık Tipolojileri ve Ahlaki Olgunluk Arasındaki İlişkisi
  Sinan  DOĞAN   Türk Kültüründe Toplum-Din İlişkileri Evrensel Hukukun Gelişmesine Etkisi
  Halime Zeynep  KOCAYUSUFOĞLU YAŞAR Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mekkî Dönemde Ahlakî İlkelerin Toplum Değişimi Üzerindeki Etkisi
  Meliha AKTÜRK Diyanet İşleri Başkanlığı Âşık Paşa’nın ‘Garib-Nâme’ Adlı Eserinde Ahlak Tasavvuru
  Halime Zeynep KOCAYUSUFOĞLU YAŞAR Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mekkî Dönemde Ahlakî İlkelerin Toplum Değişimi Üzerindeki Etkisi

 

Not: Sempozyum Programı en kısa zamanda yayınlanacaktır.